Vad är en allé?

Kyleberg, Östergötland alle-hem

Alléernas grundelementet är levande träd – de är vägarnas tak.

Alléns träd bjuder på upplevelser på alla nivåer. De gör vägen så mycket roligare och skönare. När man går eller åker mellan trädraderna öppnar och sluter sig landskapet kring en under resans gång eftersom trädstammarna skyddar utsikten i vissa vinklar. Detta ökar njutningen av naturen ännu mer. Och tänk att gå en varm kväll i en blommande lindallé. Vilken doft! Många kommer ihåg den direkt. 

Åker man bil i en allé tenderar man faktiskt att sakta ned omedvetet. Kanske man vill njuta av den levande vägen en stund, en väg med charm och historia. För det är våra förfäder vi ska tacka för alléerna. De var de som planterade våra stora alléer. 

Vad är en allé?

Det man vanligen kallar för alléer är en formation av två rader med träd utmed en väg. Men alléer kan även finnas i parker, trädgårdar och på kyrkogårdar. Ibland utgörs de enbart av en enkel rad. Den enkla raden, likväl som större och mindre luckor, kan vara resultatet av avverkningar och bristande återplantering. Det är främst lövträd som används som alléträd, men ibland förekommer även barrträd och kombinationer dem emellan.

När är en allé biotopsskyddad?

Genom miljöbalkens generella biotopskydd skyddas alléer mot skadliga åtgärder. För att allén ska omfattas av skyddet ska den enligt lagen bestå av ”lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd”.

Ett lövträd räknas som vuxet när det är 20 år gammalt eller 30 cm i diameter brösthöjd (det som inträffar först). Träden behöver inte vara levande.

Det spelar alltså ingen roll om allén är belägen på landet, i staden, i jordbruksmark eller skogsmark så länge dessa kriterier är uppfyllda. Men det finns två undantag:

1. Undantag formuleras som ”träd som står i omedelbar anslutning till bebyggelse” i lagstiftningen. Träd som riskerar att skada ett hus, uthus, ladugård eller annan liknande byggnad är undantagna från skyddet.

2. Undantag gäller också för detaljplaner som är äldre än 1 jan 1994. Biotopskyddet kan inte hindra att planen genomförs. Står det exempelvis i planen att man ska få göra en parkering där allén finns behövs det ingen dispens för att ta bort träden.

Mer detaljerad information finns att få hos Naturvårdsverket, bland annat en beskrivning (pdf) om biotopen alléer och vad som gäller specifikt för den.

Vad är en biotop?

Biotop är ett annat ord för livsmiljö. Biotopskyddsområde enligt miljöbalkens definition är ett mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växter eller som annars är särskilt skyddsvärt.

Andra exempel på biotopsskyddade områden som är viktiga att bevara:

  • öppna diken
  • alléer (enkla eller dubbla om minst fem lövträd)
  • odlingsrösen
  • stenmurar
  • åkerholmar
  • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • våtmarker och småvatten
  • pilevallar