Alléers värde

DSC_8309

En vacker allé i Kyleberg på Östgötaslätten. Kronorna är redan ihopkopplade.

Viktiga funktioner i en allé är att:

 • skapa landskapets karaktär
 • skapa viktiga biotoper
 • skapa specifikt mikroklimat
 • ge trafikanter bättre orientering
 • vara en generös värd åt många små och stora djur
 • underlätta djurens flytt inom jordbrukslandskapet
 • bryta vindar
 • bromsa jorderosion
 • hindra bildning av snövallar
 • skydda mot solen
 • absorbera koldioxid
 • producera syre
 • rengöra miljögifter från vägen
 • dämpa ljudet
 • ackumulera dammpartiklar.

Varför är gamla alléer så värdefulla?

Är det storlek eller ålder som är viktigast? Ur biologisk synpunkt är det ålder som är mer värdefull. Ur skönhetssynpunkt är det kanske storleken och typen av allé. Eller? Vem vet. Gamla alléer är mycket värdefulla. Tack vare sin specifika miljö är de viktigt växtplats för många typer av insekter, fåglar, lavar och mossor. Genom att gynna sådana miljöer behåller vi och skapar växtplatser för sällsynta arter vilket i sin tur gynnar oss själva då naturen verkar i en naturlig takt med balans och harmoni.

Vad är egentligen gamla träd?

Träden i alléer är viktiga inslag i landskapet och präglar markant sin omgivning. De fungerar både som spridningsvägar och reträttplatser för såväl växter som djur. De äldre träden har ofta en ymnig och artrik flora av lavar och mossor på grund av att träden står ljust och att de blir impregnerade av näringsrikt stoft och damm från åkrar och grusvägar.

I äldre träd med murkna stammar trivs många trädlevande svampar och insekter. Hålrummen i de gamla träden är också viktiga bo- och viloplatser för fåglar och fladdermöss. För många fåglar är träden även betydelsefulla genom sin rikedom av insekter och frön.

Träd i ett öppet landskap kan ge skydd åt fälthare, fasaner och rapphöns, samt vara en tillflyktsort för rastande fåglar som söker föda på åkrarna. Fladdermöss flyger gärna i skydd av träden. Utmed trädraden kan det finnas en ängsflora med många olika gräs och örter, vilket är gynnsamt för många insekter.

Alléer vid grusvägar har en fördel. Dammpartiklar från vägen är nämligen ett berikande inslag i det rika livet bland träden. Dammet innehåller näring. Dammet sätter sig i barken. Där blir det till mat för olika lavar och mossor. Därför är gamla träd viktiga. De har grövre bark och kan fånga mer damm på sina stammar. Ännu bättre är så kallade ”rikbarksträd” – ask, alm, lönn. Deras bark är extra grov.

Barkens pH värde spelar också roll i breda mångfalden. Unga trädens bark har lågt pH. Gamla träds bark har högre pH vilket gynnar fler arter.