Om Naturvårdsverket

Vad har Naturvårdsverket med alléer att göra?

En viktig del av Naturvårdsverkets arbete är att bevara landets djur- och växtarter samt deras livsmiljöer. Mellan 5 och 10 procent av arterna i Sverige bedöms vara hotade eller missgynnade, det vill säga deras överlevnad är på sikt inte säkrad. En förteckning över dessa arter kallar man för rödlista.

Naturvårdsverket upprättar särskilda åtgärdsprogram för att åstadkomma en gynnsam bevarandestatus för rödlistade arter och deras livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva effekter för över 400 rödlistade arter.

Intresset för att bevara gamla träd har en lång historia även om motiven har utvecklats över tiden. Idag används i stor utsträckning en gemensam värdegrund där bevarandeåtgärder beskrivs och motiveras genom en sammanlagd bedömning av trädmiljöernas natur-, kultur- och upplevelsevärden. Denna värdegrund har varit en viktig utgångspunkt för arbetet med åtgärdsprogrammet.

En stor del av det biologiska kulturarvet tillvaratas om myndigheter i samverkan med markägare, ideella organisationer och andra aktörer prioriterar skydd och vård av de utpekade trädmiljöerna. Detta kan bidra till att miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö uppnås. Dessa är tre av de sexton mål som riksdagen har beslutat om för en bättre miljö.

Stockholm i oktober 2004
Björn Risinger
Direktör Naturresursavdelningen – ur rapporten ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD