Litteratur och länkar

För er som tycker om träd och alléer

Böcker

Ömse sidor om vägen av Patrik Olsson

Alléhandboken av Patrik Olsson (tillgänglig endast via Kristianstads regionmuseum). För att beställa ring  044-13 52 45

Vår tätortsnära natur av Skogsstyrelsen

Signalarter av Skogsstyrelsen

Länge leve skogen

Fria eller fälla   huvudredaktör Fabian Mebus

Länkar

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Biotopskyddsomraden/

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/1-alle-20140415.pdf

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/publicerade-publikationer/2009/Skyddsvarda_Trad_2009_natversion.pdf

http://www.ekframjandet.se/

http://www.treesaregood.org/

http://www.tradforeningen.org/

http://www.tradportalen.se/

http://naturcentrum.se/

 

http://dwtradservice.se/

 

Komplett trädlitteratur:
Almgren, G., Jarnemo, L., Rydberg, D. 2003. Våra ädla lövträd. Skogstyrelsen. 91-88462-60-9
Andersson, H. 1999. Rödlistade eller sällsynta evertebrater knutna till ihåliga, murkna eller savande träd samt trädsvampar i Lunds stad. – Ent. Tidskr. 120: 169-183.
Blomberg, P. & Billqvist, M. 2003. Skånska jätteträd – deras förekomst, betydelse och historia. Årsbok för Naturskyddsföreningen i Skåne. ISSN: 1101-0886.
Edlin, H.L. 1980. Skogens träd. Skogens förlag. ISBN: 91-7646-000-2
Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Engquist, M. 2009. Rekommendationer vid trädplantering i Skånes landskap. Länsstyrelsen Skåne län. ISBN: 978-91-86079-54-3.
Gillman, E. 2013. Urban Trees & Landscape Plants, University of Florida Environmental Horticulture Dept. Conference: Art and science of tree pruning, 2013, Stockholm.
Glader E., Moback U. och Persson H. 1984. Saltskador på träd, Stad och land, rapport nr 30, Alnarp.
Gustavsson, E. 2006. Hamling. Trädbladet. S. 8-9. 2:2006.
Gärdenfors, U. (2010) Rödlistade arter i Sverige 2010—The 2010 red list of Swedish species. Swedish Species Information Centre, SLU, Uppsala
Hultberg, T. 2006. Vedrötor i stadsträd – Biologi, detektionsmetoder och förebyggande åtgärder. Examensarbete Nr 1. Institutionen för växtvetenskap. SLU. Alnarp.
Jansson, A. 1889. Vägledning för bättre trädvård. ISBN: 91-576-5390-9
Jansson, N. 2002. Vedskalbaggsfaunan kring gamla ädellövträd i Linköpings tätort. Rapport från Linköpings kommun.
Järvinen, L. 1996. Våra trädslag. Finska Forstföreningen, Lusto – Finlands skogsmuseum och skogsinfocenter, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.
Lonsdale, D. 2008. Principles of Tree Hazard Assessment and Management. Forestry Commission. Research for Amenity Trees, No 7. ISBN 978-0-11-753355- 4
Köhler, F. 2000. Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Schriftenreihe 18. – Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/ Landesamt für Agrarordnung NRW, Recklinghausen.
Mebus, F., Sandberg, K., Rehnberg, M., Grönwall, E., Arvidsson, J., Åström, H., Hallesius, K-H., Östberg, J. & Eriksson, A-G. 2013. Fria eller fälla? Remissversion av rapport från:  Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Trafikverket, Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare), Sveriges Lantbruksuniversitet
Mitchell, A. 1977. Nordeuropas träd – En bestämningsbok. Albert Bonniers tryckeri, Stockholm. ISBN: 91-0-041270-8
Naturvårdsverket. 2012. Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. ISBN: 978-91-620-6496-9
Niklasson, M. & Nilsson, S.G. 2005. Skogsdynamik och arters bevarande. – Studentlitteratur.
Nitzelius, T. & Vedel, H. 1992. Skogens träd och buskar. Nordstedts förlag AB. Stockholm. ISBN: 91-1-874072-3
Ollson, P. & Jakobsson, Å. 2005. Alléhandboken. Regionmuséet Kristianstad. ISBN. 91-972800-8-9.
Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der südund mittelschwedichen Laubbäume. – Opusc. Ent. Suppl. 16.
Quantified Tree Risk Assessment Ltd. 2012. V4.03 (SV) 08-2012. Kvantifierad riskbedömning av träd − Handhavande noteringar.
Quartier, A & Bauer-Bovet, P. 1974. Träd och buskar i Europa. Albert Bonniers förlag AB. Stockholm. ISBN: 91-0-039718-0
Ranius, T. & Jansson, N. 2000. The influence of forest regrowth, original canopy cover and tree size on saproxylic beetles associated with old oaks. – Biol. Conserv. 95: 85-94.
Read, H. 2000. Veteran trees – A guide to good management. English Nature. ISBN: 185716474.
Rundlöf, U. & Nilsson, S.G. 1995. Fem Ess metoden. Spåra skyddsvärd skog i södra Sverige. – Naturskyddsföreningen.
Sallmén, N. 2012. Värdefulla träd längs vägar och järnvägar. CBM:s skriftserie 61. ISBN: 978-91-89232-74-7
Sandberg, P. 2010. Kontroll och skötsel av alléplanteringar. Trafikverket. Publikationsnr:2010:050. ISBN: 978-91-7467-018-9
Speight, M. C. D. 1989. Saproxylic invertabrates and their conservation. – Council of Europe, Strasbourg.
Stenholm Jakobsen, R. 2013. Hamla lövträd – en manual. Göteborgs Universitet. ISBN: 978-91-979382-7-3
Stubbs, A. & Chandler, P. (utg.) 1978. A Dipterist’s handbook. The Amateur Entomologist. Vol. 15. – The Amateur Entomologist’s Society, Orpington.
Sörensson, M. 2008. AHA – en enkel metod för prioritering av vedentomologiska naturvärden hos träd i sydsvenska park- och naturmiljöer. Entomologisk Tidskrift 129 (2): 81-90. Uppsala.
Vedel, H., Møller, J.D., Svedberg, U., Jansson, C-A. 2004. Skogens Träd och buskar. Bokförlaget Prisma, Stockholm. ISBN: 91-5184093-6
Vollbrecht, K.E.F. 1991. Träd – deras biologi och vård. Arbor Scandia, Åkarp. ISBN: 91-971342-0-1
Widén, M. 2002. Sveriges vildväxande träd och buskar. Studentlitteratur, Stockholm. ISBN: 91-44-02137-2
Årman, A. 2011. Riskträd i stadsmiljö – Kan man riskindela trädarter utifrån trädens kondition och uppbyggnad? Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design. Institutionen för kulturvård. Göteborgs universitet.
Österman, P. 2001. Svenska jätteträd och deras mytologiska historia. ISBN: 91-631-1259-0

Alexander, K. N. A. 2002. The invertebrates of living and decaying timber in Britain & ireland. A
provisional annotated checklist. – English Nature Research Reports. Number 467. English Nature,
Peterborough.